Hva skjer

Handlingsplan for perioden 2012 - 2013

Norgesunionens Strategiplan for 2011–2015 – Handlingsplan for 2012 - 2013
Klubb: Os soroptimistklubb

Satsingsområde

Tiltak

Ansvarlig

Frist

Status (= evaluering etter ett   år)*

Utført

  1. 1.         Synlighet

MÅL: Norgesunionen skal være en   gjenkjennbar, årvåken og samfunns-bevisst organisasjon og en ønsket   samarbeidspartner både lokalt og nasjonalt.

 

1.Delta i ulike arrangementer

 

2.Ha stand med utlodning  som synliggjør

vår organisasjon og de prosjektene vi jobber med.

3.Benytte lokalavisen til opplysning om

  hva vi   jobber med,innlegg om distriksmøte

  Vest 20   oktober.

4.delta i TVinnsamlingen 2012-til Amnesty


 
 


 
 

Klubben

Egen   gruppe

Anne.M.

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Er OK Flott   innlegg om Samhandlingsreformen

 

Har deltatt:Barbra,Liv,Kari H.,Kari   DP,Elsa

 

  1. 2.         Rekruttering

MÅL: Øke medlems-massen med minimum

20 % netto innen 2015, tilsvarende to   nye medlemmer per klubb netto årlig.   
 
 
 

 

 

 

 

Rekruttere netto   2 nye medlemmer

I året
 
 


 
 


 
 

 

Herborg

Lola

Elsa

 

Hele

klubben

 


 
 


 
 

 

 

 

Satsingsområde

 

Tiltak

 

Ansvarlig

 

Frist

 

Status (= evaluering etter ett   år)

 

Utført

  1. 3.         Kommunikasjon

MÅL: Økt bruk av elektroniske og   sosiale medier for å styrke intern kommunikasjon og sikre felles forståelse   for egen organisasjon.
 
 
 

1.Spore medlemmene til å bruke hjemme-sidene samt organisasjons-

sidene fra   unionen.

 

2.Oppdatere   hjemmesidene


 
 

 

 

 

Leder

Kari H:

 

Kari H.

 

.
 
 


 
 

 

  1. 4.         Prosjektarbeid

MÅL: Alle klubbene i Norgesunionen   skal drive målrettet prosjektarbeid med forankring i SIs programfokusområder   og bidra til realiseringen av SIs langtidsprosjekt ”Invester i fremtiden:   Soroptimister for utdanning og ledelse”.
 
 
 

1.Bidra til   Norgesunionens utdannings-

  fond
 
 

2.Bidra til 10   desember appellen

 

3.Bidra til   Vindfanget oppfølgingssenter

 

4.Skaffe   gevinster til storutlodning,

  Ordne med stand på handlesenter

 

5.Påta seg   diverse oppdrag i lokal-

   samfunnet

Klubben

 

Klubben

 

Klubben

 

klubben

styret

 

klubben

styret